Algemene voorwaarden

Van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

de F.G.H.S.: de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.), statutair gevestigd te Utrecht;

Verkoper:        een lid van F.G.H.S.;

Koper:             de wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 van deze Voorwaarden;

Werkdagen:      alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;

Dagen:               alle kalenderdagen

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Verkoper zaken verkoopt en levert van welke aard ook.

2.2

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voorzover deze door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1

Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd.  

3.2

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd. 

Orders die door Koper worden geplaatst per telefoon, e-mail of  anderszins op afstand, komen tot stand door  schriftelijke bevestiging door Verkoper, tenzij Koper binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging schriftelijk meldt dat de bevestiging niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen.

3.3

Koper en/of Verkoper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en/of /Koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren. 

Artikel 4. Levering en risico

4.1  

De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. 

4.2

Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Verkoper, tenzij het orderbedrag van zaken lager is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt voor rekening van Koper. Vorenbedoeld bedrag is ter keuze van Verkoper, met dien verstande dat dit bedrag, afhankelijk van prijsniveau en volume, ten hoogste 500 Euro zal bedragen.

4.3

Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

4.4

Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd, en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

4.5

Verkoper is gehouden de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken. 

4.6

Indien het transport voor rekening van Koper geschiedt en Koper Verkoper verzoekt het transport te regelen blijft het bepaalde in artikel 4.4. onverminderd van kracht. 

Artikel 5. Leveringstijden /levering op afroep

5.1

Verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp.die bepaald is/zijn in de order. Indien een leveringstermijn is afgesproken vangt deze aan op de datum, waarop Koper de order heeft geplaatst.Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 15 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien Verkoper na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de zaken niet heeft geleverd, is Koper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze ontbinding kan zich ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.  

5.2

Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd:

–       hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van Verkoper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.

–       hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 9 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper, indien Verkoper ten gevolge van de niet aanvaarding door Koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.

5.3

Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Koper binnen vijf werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen zaken met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de transporteur opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.

De door Koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden.  

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1

Alle door Verkoper en Koper overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering.

6.2

Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 395 Euro voor administratiekosten een toeslag van maximaal 10 Euro in rekening te brengen.

6.3

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen verleent Verkoper aan Koper de volgende betalingskortingen: 

–       bij rembours: 2 % van het netto factuurbedrag;

–       bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum: 2 % van het netto factuurbedrag;

–       bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum: netto

6.4

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is evenwel gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken constateert. Koper is gehouden binnen de betalingstermijn Verkoper schriftelijk daarvan mededeling te doen. Uitoefening van het opschortingsrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de zaken, die niet/niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.    

6.5

Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

6.6

Behoudens het bepaalde in lid 4 is Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.

6.7

Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel via de F.G.H.S. te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmee Verkoper, resp. Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

7.2

Verkoper resp. Koper, zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

7.3.

In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7.4

In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

7.5

Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 15 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn, behoudens die zaken die blijkens die overeenkomst als set geleverd hadden moeten worden (conform artikel 5.1).

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

8.1

Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 9 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar. 

8.2

Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. 

8.3

Indien een derde voor koper de bovengenoemde vordering(en) betaalt, vervalt het eigendomsvoorbehoud daardoor niet, maar gaat de eigendom over op die derde totdat betaling van de betrokken vordering(en) door koper aan de derde heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding 

9.1

Ingeval Koper of Verkoper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn wederpartij niet nakomt, hij in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper of Koper in een dergelijk geval.  

9.2

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 10. Reclame

10.1

Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd. 

10.2

Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in bezit van Verkoper zijn; indien Koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken (=verborgen gebreken) binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer.

Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort ex artikel 6.4. 

10.3

Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaatsvindt:

–       indien de reclame betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen;

–       indien de reclame betrekking heeft op verborgen gebreken: binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 15 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 15 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn.

10.4 

Is (tijdige) herlevering ex artikel 10.3 niet mogelijk, dan is Koper bevoegd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Het bepaalde in artikel 5.1 is op deze ontbinding van overeenkomstige toepassing. 

10.5 

Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voorzover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. 

De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.  

Artikel 11. Garantie en Aansprakelijkheid

11.1

Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

11.2

Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk. 

11.3

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan goederen of personen, die voor Koper, zijn personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit of tengevolge van handelingen, voorzover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van Verkoper, diens personeel of van andere personen door Verkoper bij de uitvoering van de  order betrokken. 

11.4

Verkoper zal Koper vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen  Koper wordt ingesteld, zal Koper Verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Koper zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij Verkoper hem daartoe toestemming geeft of Verkoper in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

Artikel 12. Retourzendingen van niet gebrekkige zaken

12.1 

Koper dient retourzendingen van niet gebrekkige zaken franco, en vergezeld van een schriftelijke toelichting te verzenden. In deze toelichting dient in ieder geval de datum waarop de Koper de desbetreffende zaken van Verkoper heeft gekocht, alsmede de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Verkoper te zijn vermeld.

12.2

Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.

12.3

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal creditering plaatsvinden op de hiernavolgende grondslag:

a. de te retourneren zaken dienen onbeschadigd en in originele verpakking verpakt te zijn;
b. voor textiel:

–    bij retournering binnen één maand na levering: 50 % van het netto factuurbedrag;

–    bij retournering binnen één en drie maanden na levering: 25 % van het netto factuurbedrag;

c. voor andere zaken dan textiel:

–       bij retournering binnen drie maanden na levering: ten hoogste 75 % van het netto factuurbedrag;

–       bij retournering binnen drie en zes maanden na levering: ten hoogste 50 % van het netto factuurbedrag;

–       bij retournering binnen zes en twaalf maanden na levering: ten hoogste 25 % van het netto factuurbedrag;

d. Koper blijft het bedrag dat na creditering resteert, verschuldigd, een en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Aanpassing overeenkomsten

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen. 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 

Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

14.2

De overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht, onder nummer 40478858)

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang onze nieuwsbrief

Selecteer de velden die getoond moeten worden. Andere worden verborgen. Sleep om de volgorde te veranderen.
  • Afbeelding
  • Beoordeling
  • Prijs
  • Bestellen
  • Gewicht
  • Afmetingen
  • Aanvullende informatie
 
Vergelijk